Söz konusu iddiaların tamamı asılsız ve gerçeği yansıtmamakta olup bu iddialar ile ilgili açıklamalar aşağıda anlatılmıştır.

Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2017/143907 İhale Kayıt Nolu İmar Yolları ile Mahalle ve Bağlantı Yolları Alt Temel Plentmiks Malzeme ve Bitümlü Sıcak Karışımlı Aşınma Asfalt Yapım İşi ihalesi 4734 sayılı Kanunun 19. Maddesi Açık İhale Usulü ile 26.04.2017 tarihinde yapılarak 11.895.000,00TL bedel ile ihale edilmiş, İhale Yetkilisi tarafından 09.05.2017 tarihinde onaylanarak, İhale Komisyonu Kesin Kararı aynı gün tüm isteklilere bildirilmiştir.

Ancak, İhaleye katılan firmalardan birisi tarafından verilen itiraz ve şikâyet dilekçesine istinaden yapılan inceleme sonucunda;

 

1-                 Özel Teknik Şartnamenin 32. a maddesinde plentin kendi malı olması, 32. b . maddesinde temin sözleşmesi sunması ve her iki durumda da plentin 160 ton / saat kapasitesinde olması zorunlu iken üzerine ihale edilmesine karar verilen isteklinin ihale teklif zarfı içinde sunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış 03.11.2016 tarih ve 316 sayılı Kapasite Raporunda plentin kapasitesinin 90 ton / saat olduğu, bu durumun ihale dokümanında belirtilen hususlara aykırı olduğunun belirlendiği,

 

2-                 Bu nedenle bu hususa dikkat çekerek katılımcı firmalar tarafından şikâyete konu edilerek idareye başvurulduğu, ilgili müdürlükçe verilen cevap da şikâyete konu hususlara açıklık getirilmediği, şikâyetçi firmanın haklı olabileceği kanaatine varılmakla, şikâyetçi firmanın Kamu İhale Kurumuna itirazen başvurması halinde sürecin daha da uzayacağı, asfalt sezonunun başladığı ve yaz aylarında yapılması planlanan asfalt kaplama işinin sezona yetiştirilemeyeceği, halkın asfalt kaplaması konusunda yoğun taleplerinin bulunduğu ve büyük bir zaman kaybı ile karşı karşıya kalınacağı ve asfalt kaplama işinin gelecek yıla ertelenmek zorunda kalınacağı, hususlarının tespit edildiği,

 

3-                 Asfalt kaplaması yapılacak yolların tespit edilip, ihtiyaç miktarı belirlenerek ihale ilanı yayınlandıktan sonra, asfalt kaplaması yapılacak sokakların bir kısmının İHALE KAPSAMINA ALINMADIĞININ tespit edildiği, yeni asfalt kaplaması yapılacak cadde ve sokaklarda kullanılacak miktarın ihale ilanında belirtilen toplam miktardan % 20’sinden daha fazla olduğu ve bu ihale ile asfalt kaplama işinin tam olarak yapılamayacağının tespit edildiği ve bu artışın 4735 sayılı Kanunun 24. Maddesi kapsamında temin edilmesinin mümkün olmadığı,

tespit edilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 39. Maddesine istinaden TÜM TEKLİFLER reddedilerek ihale iptal edilmiştir. İptal kararı EKAP üzerinden tüm katılımcılara da tebliğ edilmiştir.

 

Yukarıda açıklanan tüm bu hususlar dikkate alınarak,

4734 sayılı Kamu ihale kanununun ilgili maddesi olan,

Pazarlık usulü, Madde 21 - b fıkrasında;

            b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

 

Maddesi hükümleri gereğince idaremiz tarafından önceden öngörülemeyen ve yukarıda açıklanan durumların ortaya çıkması ve işin yapılmasının aciliyet arz etmesi sebebiyle, asfalt kaplamasının bu yaz sezonunda sağlıklı olarak yapılabilmesi için “İmar Yolları ile Mahalle ve Bağlantı Yolları Alt Temel Plentmiks Malzeme ve Bitümlü Sıcak Karışımlı Aşınma Asfalt Yapım İşi” ihalesi yeniden 4734 Kanunun 21/b maddesine istinaden pazarlık usulü ile yapılmıştır.

 

 

 

HER İKİ İHALENİN KIYASLANMASI HALİNDE

 

1.      İHALE

2.      İHALE

Bitümlü sıcak karışımlı aşınma asfalt

90.000 Ton

Bitümlü sıcak karışımlı aşınma asfalt

117.000 Ton

Plentmiks alttemel malzeme yapımı

90.000 Ton

Plentmiks alttemel malzeme yapımı

117.000 Ton

Asfalt kazıma makinesi ile her tür bitümlü karışım kaplamaların kazılması

4.000

metre küp                   

Asfalt kazıma makinesi ile her tür bitümlü karışım kaplamaların kazılması

4.000 metreküp

Plent altı aşınma asfalt karışımı temini

5.000 Ton

Plent altı aşınma asfalt karışımı temini

6.500 Ton

Asfalt yama yapılması

10.000 Ton

Asfalt yama yapılması

13.000 Ton

İşin süresi

6 ay

İşin süresi

6 ay

Ödeme süresi

18 ay

Ödeme süresi

30 ay

Yıllara göre ödeme oranı

2017 - % 25

Yıllara göre ödeme oranı

2017 - % 20

 

2018 - % 75

 

2018 - % 50

 

 

 

2019 - % 30

İHALE BEDELİ

11.895.000,TL

İHALE BEDELİ

20.805.000 TL

 

Görülüyor ki, İdarenin bu ihale ile uygulaması sonucunda;

1-Asfalt sezonunun kaçırılmadığı böylece vatandaşlarımızın beklentilerinin gecikmeden

    gerçekleştirileceği,

2-Bu işin bedeli olarak belirlenen fiyatın ödemesinin 12 ay (1 yıl) daha uzatıldığı, dolayısı ile

   idarenin bütçesini zorlamayacağı,

3-İşin toplam yapım süresinin 6 ay olduğu ancak aynı zamanda yapılacak olan toplam iş

   kapasitesinin arttırıldığı,

4-İhalenin iptal edilmemesi sebebi ile oluşması muhtemel hukuksal süreç ile idarenin

   karşılamak zorunda kalacağı mali yükümlülükten kurtulduğu,

 

         Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda idaremiz tarafından yapılan işlemde KAMU YARARI’nın gözetildiği ve yürürlükte bulunan kanunlara ve yönetmeliklere uygun olduğu açık ve kesindir.

 

         Söz konusu süreçte kamuya yansıyan ve tamamen gerçek dışı iddialardan ibaret olan, başka bir hususta; Sözde (Aksu halkının hakkını korumaya çalışan ve cezalandırılan 6 personel) yasa dışı işleri yapmadığı için görev yeri değiştirilen belediye personelinin, İdari amirin yazılı olarak vermiş olduğu görevlendirmesine itaatsizlik yaptıkları, verilen görevleri kasten yapmadıkları, savsakladıkları, engellemeye yönelik davranışlarda bulundukları tespit edilmiştir.

İdare amiri tarafından bu nedenlerle kanunun kendisine verdiği yetkiye dayanarak ilgili personeller disiplin kuruluna sevk etmiştir.

Personellere her hangi bir şekilde darp veya şiddet uygulanması söz konusu değildir.  

Bu personellerin Karaöz mahallesinde görevlendirilmeleri idare amirinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi kapsamında yetkisi dâhilindedir